Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21

Publicerad

Utredningen lägger förslag som innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Genom att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs verkar miljöbalken även i förebyggande riktning.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 december 2019 att en särskild utredare
ska se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska
ramverket får genomslag (dir. 2019:101). Ett delbetänkande skulle
ha lämnats den 1 december 2020. Regeringen beslutade den
27 augusti 2020 att förlänga utredningstiden för delbetänkandet till
den 1 april 2021 (dir. 2020:87). Uppdraget ska slutredovisas
senast den 15 maj 2022. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Rätt för klimatet

    Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle.

  • En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

    Utredningen lägger förslag som innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Genom att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs verkar miljöbalken även i förebyggande riktning.

Lagrådsremiss (1 st)

  • En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

    I denna lagrådsremiss lämnas lagförslag som syftar till att bidra till en tydligare och snabbare process för att förnya, förstärka och bygga ut elnät. Förslagen rör starkströmsledningar som kräver nätkoncession för linje, eftersom tillståndsprocessen för sådana ledningar är längre än för övriga nät.

Proposition