Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Rätt för klimatet SOU 2022:21

Publicerad

Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 december 2019 om ett kommittédirektiv om att se över relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag (dir. 2019:101). Ett delbetänkande skulle redovisas senast den 1 december 2020, men genom tilläggsdirektiv som beslutades den 27 augusti 2020 förlängdes utredningstiden för delbetänkandet till den 1 april 2021 (dir. 2020:87). Uppdraget skulle slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Utredaren fick nu även i uppdrag att

  • utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön, genom en särskild avvägningsregel i
    miljöbalken eller på annat sätt, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden låg fast. Uppdraget skulle alltså redovisas senast den 15 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Rätt för klimatet

    Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle.

  • En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

    Utredningen lägger förslag som innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Genom att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs verkar miljöbalken även i förebyggande riktning.

Lagrådsremiss

Proposition