Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Vägen mot fossiloberoende jordbruk SOU 2021:67

Publicerad

Enligt utredningsdirektiven dir. 2020:16 Ett fossiloberoende jordbruk ska en särskild utredare föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är att ta fram förslag som bidrar till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen.

Utredaren ska utreda och föreslå åtgärder och styrmedel för att främja

  • övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket,
  • jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel utöver drivmedel,
  • övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner,
  • innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen av biodrivmedel.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett fossiloberoende jordbruk

    Beslut vid regeringssammanträde den 13 februari 2020 En särskild utredare ska föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Syftet med utredningen är att ta fram förslag som bidrar till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Vägen mot fossiloberoende jordbruk

    Enligt utredningsdirektiven dir. 2020:16 Ett fossiloberoende jordbruk ska en särskild utredare föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk.

Lagrådsremiss

Proposition