Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Samordnat juridiskt stöd och vägledning för hälso- och sjukvårdens digitalisering SOU 2023:83

Publicerad

Abstrakt illustration

Utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse har analyserat och föreslagit ändamålsenliga och samhällsekonomiskt effektiva åtgärder som bedöms vara motiverade för att åstadkomma en bättre och säkrare informationsförsörjning av hälsodata mellan system och aktörer.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat:

  • att E-hälsomyndigheten får i uppgift att samordna de statliga myndigheternas stöd och vägledning i juridiska frågor rörande hanteringen av information för hälso- och sjukvårdens digitalisering,
  • att E-hälso-myndigheten, inom ramen för sitt befintliga samordningsansvar för e-hälsa och digital infrastruktur, årligen till Regeringskansliet ska lämna fördjupade analyser av osäkerhet och rättsliga hinder i för-fattning som hindrar effektiv och ändamålsenlig digitalisering av hälso- och sjukvården,
  • att E-hälsomyndigheten samordningsansvar ska framgå av myndighetens instruktion och förordningsändringen ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Beställ tryckta exemplar