Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Internationell konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment 2004 SÖ 2009:34

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Internationell konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment 2004
London den 13 februari 2004

Regeringen beslutade den 12 november 2009 att ansluta sig till konventionen och att, i samband med deponeringen av anslutningsinstrumentet, avge en reservation att Sverige, av skäl som hänför sig till geografiska, hydrografiska och hydrologiska förhållanden, inte kommer att fullständigt kunna tillämpa Barlastvattenkonventionens bestämmelser om skifte av barlastvatten på samtliga fartyg som omfattas av konventionen. Denna reservation ska vara giltig till och med år 2016. Sverige förklarade vidare sin avsikt att inte tillämpa krav på behandling av barlastvatten på fartyg som byggs under 2009 och som omfattas av regel B-3.3 förrän vid fartygens andra årliga besiktning, dock senast den 31 december 2011. Den 23 november 2009 deponerades det svenska anslutningsinstrumentet hos Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) generalsekreterare. Konventionen har inte trätt i kraft.

Riksdagsbehandling: Prop 2008/09:229, bet 2009/10; TU3, rskr 2009/10:21, SFS 2009:1166-1168.