Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

2010 års ändringar av bilagan till 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning SÖ (2012:36)

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 36
2010 års ändringar av bilagan till 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (SÖ 1980:2)
Manilla den 25 juni 2010

Regeringen beslutade den 22 juni 2011 om anslutning till 2010 års ändringar av konventionen. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2012. Den på engelska konsoliderade avfattade texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).

Riksdagsbehandling: Prop. 2010/11:117, bet. 2010/11:TU26, rskr. 2010/
11:283.