Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden SÖ 2013:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 11 oktober 2012 att underteckna avtalet. Avtalet undertecknades i London den 12 november 2012. Den 30 maj 2013 beslutade regeringen att godkänna avtalet och Panamas regering underrättades om godkännandet den 14 juni 2013. Avtalet trädde i kraft den 28 november 2013.

Riksdagsbehandling: Prop. 2012/13:88, bet. 2012/13:SkU27, rskr. 2012/13:238,