Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Publicerad

Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av en demokratisk rättsstat. Omvänt vet vi att demokratiska beslutsprocesser och en fungerande och rättssäker stat förstärker skyddet för de mänskliga rättigheterna.

Rättigheter som förutsätter varandra

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen innehåller en rad rättigheter som direkt eller indirekt utgör grunden för en demokratisk samhällsbyggnad.

Några rättigheter som har en tydlig koppling till det demokratiska beslutsfattandet är åsikts- och yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten samt den allmänna rösträtten.

Även andra rättigheter har betydelse för demokratin. Ett tydligt exempel är rätten till utbildning. Ett annat är att det krävs en viss basnivå av materiell standard för att den enskilde ska ha kraft och råd att utöva sina mänskliga rättigheter.

Rättigheter som värnar rättssäkerheten

För att garantera skyddet för de mänskliga rättigheterna i det nationella rättssystemet innehåller de internationella konventionerna en rad bestämmelser som tillsammans slår vakt om rättssäkerheten.

Bland dessa ingår rätten till likhet inför lagen, rätten att få anklagelser om brott utredda och prövade i domstol inom rimlig tid, förbudet mot godtyckligt frihetsberövande liksom rätten till en korrekt och opartisk rättegång.

Ett annat exempel är förbudet mot godtyckligt frihetsberövande. Det innebär att varje frihetsberövande ska ha stöd i lag och vara beslutat av domstol, nämnd eller motsvarande organ. Lagen i sig ska vara utformad i enlighet med internationellt överenskomna normer.