Artikel från Finansdepartementet

Taxonomi ska göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar

Publicerad

EU:s nya taxonomi, är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller ej. Syftet är att säkerställa så att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna.

Sverige har under flera års tid varit ett av de mest pådrivande länderna för att få upp hållbarhet på EU:s agenda eftersom åtgärder på EU-nivå får större effekt än om vi gör det ensamma. I ett första skede kommer taxonomin att hjälpa till med att peka ut klimatmässigt och miljömässigt hållbara aktiviteter, på sikt är ambitionen att även andra hållbarhetsperspektiv inkluderas.

Den EU-gemensamma taxonomi för miljömässigt hållbara investeringar är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt som kommissionen antog år 2018. Taxonomin ger möjlighet att identifiera och jämföra investeringar som är nödvändiga för att nå en hållbar ekonomi. Tanken är att den ska ligga till grund för framtida standarder och märkning av hållbara finansiella produkter. Taxonomin utgör därför grundpelaren för flera andra av åtgärderna i handlingsplanen. Taxonomin spelar också en central roll för EU-kommissionens nya ”Green Deal”. Kommissionen konstaterar att offentliga medel inte räcker till för att nå EU:s hållbarhetsmål, inklusive Parisavtalet och vill mobilisera 1000 miljarder euro i gröna investeringar. Finansmarknaden spelar här en avgörande roll för att stödja omställningen och taxonomin kommer vara ett viktigt verktyg för att uppnå detta.  

EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt

Vad är taxonomin?

Den färdiga taxonomin kan betraktas som ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Den utgår från en binär ansats, miljömässigt hållbar eller inte, där EU-kommissionen har fastställt 6 miljömålsättningar:

  1. minska klimatutsläpp
  2. klimatanpassning
  3. vatten och marina resurser
  4. cirkulär ekonomi
  5. föroreningar
  6. skydd av ekosystem

För att klassificeras som miljömässigt hållbar ska en verksamhet bidra väsentligt till minst ett av målen samtidigt som den inte väsentligt ska skada något av de andra målen. Ingen verksamhet utesluts på förhand med undantag för fossil energiproduktion. 

För vem är taxonomin och hur ska den användas?

EU och enskilda medlemsstater ska använda taxonomin för åtgärder som berör finansiella produkter och företagsobligationer som erbjuds som miljömässigt hållbara av finansmarknadsaktörer respektive emittenter.

Finansmarknadsaktörer som erbjuder miljömässigt hållbara finansiella produkter ska informera om och i vilken utsträckning dessa investeringar är förenliga med taxonomin. Informationen ska ange hur stor andel av produkten som är investerad i miljömässigt hållbara verksamheter enligt taxonomin.

När och hur kommer taxonomin att antas?

En politisk överenskommelse om taxonomiförordningen slöts mellan rådet och parlamentet i december 2019. Nästa steg är att den överenskomna texten ska godkännas av rådet respektive parlamentet innan den ska granskas juridiskt och översättas till medlemsstaternas olika språk. Först därefter sker det formella antagandet av rådet respektive parlamentet och förordningen kan träda ikraft.

Enligt överenskommen text ska taxonomiförordningen efterlevas den 31 december 2021 och kommer vara fullt ut implementerad den 31 december 2022. Implementeringen ger berörda aktörer ett års tid för anpassning mellan antagandet och efterlevnaden av de tekniska urvalskriterierna för respektive miljömål: 

  • Förordningen ska efterlevas per den 31 december 2021.
  • Delegerade akter som specificerar de tekniska urvalskriterierna för klimat ska antas senast den 31 december 2020 och efterlevas per den 31 december 2021.
  • Delegerade akter för övriga miljömål ska antas senast den 31 december 2021 och efterlevas den 31 dec 2022.