Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsberedningens sammansättning

Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter samt ett sekretariat.

Ordförande i Försvarsberedningen är Björn von Sydow (S).

Sakkunniga och/eller experter medverkar från Justitie-, Utrikes-, Försvars- och Finansdepartementen samt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sekretariatet leds av huvudsekreteraren Tommy Åkesson som till sitt stöd har fyra sekreterare.