Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Försvarsberedningens sammansättning

Uppdaterad

Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter samt ett sekretariat.

Sakkunniga och/eller experter medverkar från Justitie-, Utrikes-, Försvars- och Finansdepartementen samt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sekretariatet leds av en huvudsekreteraren som till sitt stöd har fyra sekreterare.