Två Jas-plan flyger bredvid varandra, mot en blå himmel.
Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Försvarsinnovation

Regeringen lanserar våren 2023 ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa mervärden. Syftet är att stärka Sveriges försvars- och säkerhetsförmåga samt öka konkurrenskraften i försvarsindustrin.

Ansvariga statsråd
Pål Jonson
Ansvariga departement
Försvars­departementet
 • Ökade resurser till militärt innovationsprogram och utökad forskning

  Regeringen avser att föreslå i höstbudgeten ökade resurser till ett militärt innovationsprogram och utökad forskning inom försvarsområdet för att stärka Sveriges möjligheter att möta framtida hot. Regeringen föreslår 88 miljoner kronor 2024 till militärt innovationsprogram och forskning i Försvarsmaktens regi samt 100 miljoner kronor för utökad forskningsverksamhet i Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

 • Sverige redo att delta i Natos innovationsfond

  Natos innovationsfond (NATO Innovation Fund, NIF) är redo att göra sina första investeringar senare i år. 23 av Natos medlemsstater deltar i fonden. Sverige kommer att kunna delta i NIF efter anslutningen till Nato.

 • Uppdrag till tre myndigheter att samlat redovisa erfarenheter och lärdomar från Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

  Pål Jonson står mittemot en kvinna som man ser bakifrån. Dom står utomhus.
  Försvarsminister Pål Jonson möter media. Foto: Ida Asplund Ådahl/Regeringskansliet

  Regeringen har i dag, torsdag den 13 juli 2023, beslutat att Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska redovisa vilka erfarenheter och lärdomar som kan göras från Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina samt hur dessa kan tas tillvara i utvecklingen av det svenska totalförsvaret.

Varför tas initiativet?

Den förändrade omvärldssituationen och kriget i Ukraina har lett till ett ökat behov av materiel och ökade investeringar i försvarsförmåga. Det har belyst vikten av försvarsindustriell kapacitet och behovet av att snabbt kunna öka produktionen.

Regeringen behöver tillsammans med olika aktörer inom traditionell försvarsindustri och civilt näringsliv identifiera faktorer som kan utgöra begränsningar och möjligheter för att underlätta för industrin att öka effektiviteten och öka innovationskraften.

Initiativet kan ses som ett led i fortsatt arbete med de förslag som presenterades i utredningen Materialförsörjningsstrategi för vår gemensamma säkerhet (SOU 2002:24).

Vad ska uppnås med initiativet?

Det övergripande syftet med regeringens försvarsinnovationsinitiativ är att höja förmågan och takten för innovation inom det militära området.

Genom att främja ökad och fördjupad samverkan mellan aktörer från olika sektorer skapas mervärden som bidrar till såväl Sveriges försvarsförmåga och innovationskraft som till ökad konkurrenskraft och stärkt säkerhet.

Genom att skapa förutsättningar för samverkan över sektorsgränserna kan ny teknik som utvecklas för och på det civila området också nyttiggöras genom innovationer på försvarsområdet.

Att leda den tekniska utvecklingen och omsätta forskning och utveckling och nya idéer till försvarsinnovationer är avgörande för att som nation ha en stark försvarsmakt och en stark säkerhetspolitiska position.

Vad görs inom initiativet?

Initiativet inleds under våren 2023 med ett uppstartsmöte den 29 maj med företrädare från till exempel företag och branschorganisationer inom försvarsindustrin, näringsliv och myndigheter. Totalt planeras en mötesserie med fyra möten där olika aktörer bjuds in.

Syftet med dessa möten är att identifiera vilka förutsättningar och verktyg som behöver utvecklas för att ytterligare stärka försvarsindustrin i Sverige genom att höja innovationsförmågan.

Exempel på frågor som kommer att lyftas är till exempel upphandling, Nato, samverkansfaktorer, testbäddar och EU:s finansieringsinstrument.

Arbetet och resultaten ska kunna ligga till grund för konkreta politiska åtgärder.

Innehåll om Försvarsinnovation

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 10 träffar.