Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Försvarsinnovation

Regeringen lanserade våren 2023 ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa mervärden. Syftet är att stärka Sveriges försvars- och säkerhetsförmåga samt öka konkurrenskraften i försvarsindustrin.

Ansvariga statsråd
Pål Jonson
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Nyheter om Försvarsinnovation

  • Första mötet för regeringens försvarsinnovationsråd

    Den 17 juni ledde försvarsminister Pål Jonson som ordförande det första mötet för regeringens försvarsinnovationsråd. Fokus vid mötet låg på att identifiera åtgärder för att fler innovationer kan tas fram för att höja Sveriges militära förmåga.

  • Strategisk inriktning för försvarsinnovation på engelska

    I samband med Folk och försvars rikskonferens i Sälen presenterade regeringen en strategisk inriktning för försvarsinnovation. Nu finns inriktningen även på engelska.

Varför tas initiativet?

Den förändrade omvärldssituationen och kriget i Ukraina har lett till ett ökat behov av materiel och ökade investeringar i försvarsförmåga. Det har belyst vikten av försvarsindustriell kapacitet och behovet av att snabbt kunna öka produktionen.

Regeringen behöver tillsammans med olika aktörer inom traditionell försvarsindustri och civilt näringsliv identifiera faktorer som kan utgöra begränsningar och möjligheter för att underlätta för industrin att öka effektiviteten och öka innovationskraften.

Initiativet kan ses som ett led i fortsatt arbete med de förslag som presenterades i utredningen Materialförsörjningsstrategi för vår gemensamma säkerhet (SOU 2002:24).

Vad ska uppnås med initiativet?

Det övergripande syftet med regeringens försvarsinnovationsinitiativ är att höja förmågan och takten för innovation inom det militära området.

Genom att främja ökad och fördjupad samverkan mellan aktörer från olika sektorer skapas mervärden som bidrar till såväl Sveriges försvarsförmåga och innovationskraft som till ökad konkurrenskraft och stärkt säkerhet.

Genom att skapa förutsättningar för samverkan över sektorsgränserna kan ny teknik som utvecklas för och på det civila området också nyttiggöras genom innovationer på försvarsområdet.

Att leda den tekniska utvecklingen och omsätta forskning och utveckling och nya idéer till försvarsinnovationer är avgörande för att som nation ha en stark försvarsmakt och en stark säkerhetspolitiska position.

Vad görs inom initiativet?

Initiativet inleddes med ett uppstartsmöte den 29 maj 2023 med företrädare från till exempel företag och branschorganisationer inom försvarsindustrin, näringsliv och myndigheter. Totalt har en mötesserie med fyra möten hållits där olika aktörer har bjudits in.

Syftet med dessa möten är att identifiera vilka förutsättningar och verktyg som behöver utvecklas för att ytterligare stärka försvarsindustrin i Sverige genom att höja innovationsförmågan.

Exempel på frågor som kommer att lyftas är upphandling, Nato, samverkansfaktorer, testbäddar och EU:s finansieringsinstrument.

Arbetet och resultaten ska kunna ligga till grund för konkreta politiska åtgärder.

Innehåll om Försvarsinnovation

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 20 träffar.

Laddar...