Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 17 | Genomförande och globalt partnerskap

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 17 | Genomförande och globalt partnerskap

 • Marinblå bakgrund vit text, fem sammanflätade ringar.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 17 av 17; genomförande och globalt partnerskap. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

  Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver att det globala partnerskapet återvitaliseras för att säkerställa agendans genomförande. Det kommer att behövas ett intensivt globalt engagemang till stöd för genomförandet av agendan. Ett multi-aktörsperspektiv genomsyrar 2030-agendan och kommer även att krävas vid genomförandet. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att nå de resultat vi har föresatt oss att nå genom 2030-agendan.

  Genomförandet av agendan kräver mobilisering av ekonomiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och överföring av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på förmånliga villkor. Offentliga finanser, både inhemska och internationella, kommer att spela en viktig roll när det gäller att tillhandahålla grundläggande tjänster och kollektiva nyttigheter samt att katalysera andra finansieringskällor. Att mobilisera de medel som krävs för att genomföra 2030-agendan bygger på en anda av global solidaritet och fokuserar särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara människorna och med deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, två staplar mynt under en pil som pekar uppåt. Bredvid en byggnad för folkvalda.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.1 | Öka inhemsk kapacitet för skatte- och andra intäkter

  Stärka den inhemska resursmobiliseringen, inklusive genom internationellt stöd till utvecklingsländerna, för att förbättra den inhemska kapaciteten att ta upp skatter och andra intäkter.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, en bok och ett kugghjul med en jordglob i. På bokens omslag ett likhetstecken och bokstäverna ODA. Nederst en pil som pekar från boken i riktning mot kugghjulet. ODA är en förkortning av Official Development Assistance, en term framtagen av OECD för att mäta utländskt bistånd.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.2 | Implementera alla åtaganden för utvecklingsbistånd

  De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd, inklusive många utvecklade länders åtagande att nå målet att ge 0,7 procent av BNI till utvecklingsländer och 0,15–0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna. De länder som ger offentligt utvecklingsbistånd uppmanas att överväga att fastställa ett mål om att ge minst 0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, överst ett kugghjul med en jordglob i. Nederst fyra staplar mynt samt fyra pilar som pekar upp mot kugghjulet.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.3 | Mobilisera finansiella resurser till utvecklingsländer

  Mobilisera additionella finansiella resurser till utvecklingsländerna från många olika källor.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, ett diagram där x-axeln träffar y-axeln på mitten. Över x-axeln tre staplar mynt. Under x-axeln en uppåtgående trend.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.4 | Bistå utvecklingsländer med att uppnå hållbar skuldsättning

  Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning genom en samordnad politik som syftar till att, när så är lämpligt, främja skuldfinansiering, skuldlättnad och skuldomstrukturering samt åtgärda kraftigt skuldtyngda fattiga länders utlandsskuld för att minska skuldbördan.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, till vänster tre staplar mynt, till höger ett kugghjul med en jordglob i. Överst en halvcirkelformad högerpil. Nederst en halvcirkelformad vänsterpil.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.5 | Investera i de minst utvecklade länderna

  Anta och genomföra investeringsfrämjande regleringar för de minst utvecklade länderna.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, nedtill två personer klädda i laboratorierockar. Överst tre mindre cirklar sammanlänkade med en större cirkel i en molekylliknande figur.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.6. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.6 | Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation

  Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella trepartssamarbetet kring och tillgången till vetenskap, teknik och innovation samt öka kunskapsutbytet på gemensamt överenskomna villkor, inklusive genom förbättrad samordning mellan befintliga mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global mekanism för teknikfrämjande.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, två kugghjul. I det ena kugghjulet finns en jordglob.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.7. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.7 | Främja hållbar teknologi i utvecklingsländer

  Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och förmånsvillkor, på villkor som överenskommits mellan parterna.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, en server skickar signaler till en smartphone. Ovanför telefonen en bärbar dator.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.8. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.8 | Stärka den vetenskapliga, tekniska och innovativa kapaciteten för de minst utvecklade länderna

  Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade länderna samt öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, ett kugghjul mitt i den runda symbolen för Agenda 2030. I kugghjulet finns en jordglob.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.9. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.9 | Öka kapaciteten för implementering av globala målen i utvecklingsländer

  Öka det internationella stödet för genomförande av effektiv och riktad kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna till stöd för nationella planer för att genomföra alla målen för hållbar utveckling, inklusive genom samarbete nord–syd och syd–syd samt trepartssamarbete.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, fyra böjda pilar som pekar uppåt.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.10. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.10 | Främja ett multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen

  Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen, inklusive genom att slutföra förhandlingarna enligt utvecklingsagendan från Doha.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, ett kugghjul omgärdat av fyra pilar som pekar bort från kugghjulet. I kugghjulet en jordglob.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.11. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.11 | Öka utvecklingsländers export

  Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i synnerhet i syfte att fördubbla de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, ett kugghjul med en jordglob i. Bredvid kugghjulet en jordglob. Högst upp och längst ner i bild finns två böjda pilar som bildar en cirkel.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.12. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.12 | Avveckla handelshinder för de minst utvecklade länderna

  Se till att alla de minst utvecklade länderna inom fastställda tidsramar bereds varaktigt tull- och kvotfritt marknadstillträde, i överensstämmelse med Världshandelsorganisationens beslut, inklusive genom att säkerställa att preferentiella ursprungsregler som gäller för import från de minst utvecklade länderna är genomblickbara och enkla, samt bidra till att underlätta marknadstillträde.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, tre staplar mynt inuti en cirkel.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.13. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.13 | Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen

  Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom politisk samordning och samstämmig politik.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, den runda symbolen för Agenda 2030 med en bok på var sida. Högst upp och längst ner i bild finns två böjda pilar som bildar en cirkel.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.14. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.14 | Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

  Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, en talarstol med en talare. På talarstolens framsida den runda symbolen för Agenda 2030.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.15. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.15 | Respektera nationellt ledarskap för genomförande av politik för att uppnå globala målen

  Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, fem sammanflätade ringar i en öppen hand.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.16. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.16 | Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling

  Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, fem sammanflätade ringar ovanför två händer i ett handslag.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.17. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.17 | Uppmuntra effektiva partnerskap

  Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, en cirkel med nio sammanlänkade noder i.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.18. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.18 | Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data

  Till 2020 öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna, inklusive de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling, för att avsevärt öka tillgången på aktuella och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter inkomst, kön, ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geografisk plats och andra nationellt relevanta aspekter.

 • Marinblå bakgrund vita illustrationer, tre olika stora staplar bredvid varandra i ett diagram med en uppåtgående graf.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 17.19. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 17.19 | Utveckla nya sätt att mäta framsteg

  Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på framsteg som görs mot hållbar utveckling som kompletterar BNP samt stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

 1. Mål 17
 2. Delmål 17.1
 3. Delmål 17.2
 4. Delmål 17.3
 5. Delmål 17.4
 6. Delmål 17.5
 7. Delmål 17.6
 8. Delmål 17.7
 9. Delmål 17.8
 10. Delmål 17.9
 11. Delmål 17.10
 12. Delmål 17.11
 13. Delmål 17.12
 14. Delmål 17.13
 15. Delmål 17.14
 16. Delmål 17.15
 17. Delmål 17.16
 18. Delmål 17.17
 19. Delmål 17.18
 20. Delmål 17.19