Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 2 | Ingen hunger

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 2 | Ingen hunger

 • Senapsgul bakgrund vit text, en matskål som det ångar ur.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 2 av 17; ingen hunger. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

  Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet, som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. I dag lever omkring 850 miljoner människor i världen i hunger. Det är en mänsklig katastrof i sig, och hindrar dessutom många länders utveckling och tillväxt genom de effekter som otillräckligt näringsintag har för lärande och produktivt arbete. Särskilt fokus ska ligga på att trygga livsmedelsförsörjningen för flickor och pojkar, flickor i puberteten och gravida kvinnor som löper störst risk för svält och undernäring.

  Livsmedelsförsörjning är särskilt beroende av välfungerande handel och marknader liksom av väl fungerande infrastruktur för transport och förvaring, när en stor del av jordens befolkning lever i städer. Tryggad livsmedelsförsörjning främjas genom öppen och transparent handel, liksom rättssäkert, jämställt och jämlikt tillträde till marknader, forskning och innovation, finansiella tjänster, information och adekvat rådgivning, där den privata sektorn kan spela en viktig roll. Samtidigt är livsmedelssvinn och livsmedelsförluster längs hela värdekedjan ett stort problem.

 • Senapsgul bakgrund vita illustrationer, fem personer i olika åldrar bredvid varandra och en ångande matskål ovanför deras huvuden.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 2.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 2.1 | Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla

  Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

 • Senapsgul bakgrund vita illustrationer, ett spannmålsax, en fisk och en morot bredvid varandra.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 2.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 2.2 | Utrota alla former av felnäring

  Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers näringsbehov.

 • Senapsgul bakgrund vita illustrationer, tre spannmålsax bredvid varandra samt ett gångertecken med siffran två intill.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 2.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 2.3 | Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter

  Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till förädling och sysselsättning utanför jordbruket.

 • Senapsgul bakgrund vita illustrationer, ett spannmålsax, ett päron, en morot och ett oändlighetstecken.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 2.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 2.4 | Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

  Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.

 • Senapsgul bakgrund vita illustrationer, en växt, ett spannmålsax och en majsplanta med kolv bredvid varandra..
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 2.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 2.5 | Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen

  Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur samt deras besläktade vilda arter, bland annat med hjälp av välskötta och diversifierade frö- och växtbanker på nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde till samt rimlig och rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid användning av genetiska resurser och därmed förknippad traditionell kunskap, i enlighet med internationella avtal.

 • Senapsgul bakgrund vita illustrationer, en traktor bredvid en DNA-sträng som det sitter ett löv och ett spannmålsax på.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 2.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 2.A | Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och genbanker

  Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt samarbete, i infrastruktur på landsbygden, forsknings- och rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling samt genbanker för växter och husdjur i syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna.

 • Senapsgul bakgrund vita illustrationer, tre spannmålsax bredvid varandra och under dem två pilar som pekar åt var sitt håll.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 2.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 2.B | Förhindra handelsbegränsningar och marknadsstörningar, inklusive genom ett avskaffande av exportsubventioner, för jordbruksprodukter

  Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på världsmarknaderna för jordbruksprodukter, inklusive genom att parallellt avskaffa alla former av exportsubventioner inom jordbruket liksom alla exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med mandatet för Doharundan.

 • Senapsgul bakgrund vita illustrationer, fyra olika stora spannmålsax bredvid varandra i ett diagram med en uppåtgående graf.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 2.C. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 2.C | Skapa stabila marknader för jordbruksråvaror och snabb tillgång till marknadsinformation

  Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och derivatmarknader för jordbruksråvaror. Underlätta tillgången till aktuell marknadsinformation, inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till att begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser.

 1. Mål 2
 2. Delmål 2.1
 3. Delmål 2.2
 4. Delmål 2.3
 5. Delmål 2.4
 6. Delmål 2.5
 7. Delmål 2.A
 8. Delmål 2.B
 9. Delmål 2.C
Laddar...