Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 3 | Hälsa och välbefinnande

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 3 | Hälsa och välbefinnande

 • Grön bakgrund vit text, en hjärtgraf och ett hjärta.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 3 av 17; god hälsa och välbefinnande. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

  God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter.

  Den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer. Den tilltagande globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika typer av hälsohot. Insatser som syftar till att motverka antibiotikaresistens är en viktig del av arbetet för skydd mot hälsohot och för att säkra tillgång till nödvändiga läkemedel. Skrivning om antibiotikaresistens finns i den politiska deklarationen.

 • Grön bakgrund vit illustration, en gravid person.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.1 | Minska mödradödligheten

  Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.

 • Grön bakgrund vita illustrationer och text; ett barn under fem år intill en graf.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.2 | Förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år

  Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.

 • Grön bakgrund vita illustrationer, en sjuk och en frisk person intill varandra med en barriär emellan.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.3 | Bekämpa smittsamma sjukdomar

  Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.

 • Grön bakgrund vita illustrationer, under en graf som leder till ett hjärta står fem personer i olika åldrar intill varandra.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.4 | Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

  Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

 • Grön bakgrund, till vänster i bild en svart spruta, tre svarta tabletter, en svart vinflaska och två svarta cigaretter. I mitten en lodrät streckad vit linje. Till höger ett vitt hjärta ovanför en vit öppen hand.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.5 | Förebygg och behandla drogmissbruk

  Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

 • Grön bakgrund, i mitten ligger en svart bil upp och ner under ett grått moln. Runt om bilen en vit cirkel med ett vitt streck igenom.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.6. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.6 | Minska antalet dödsfall och skador i trafiken

  Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor i världen.

 • Grön bakgrund vita illustrationer, en gravid person bredvid en sjuksköterska och mellan dem två pratbubblor.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.7. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.7 | Tillgängliggör reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla

  Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.

 • Grön bakgrund vita illustrationer, nertill står fem personer i olika åldrar intill varandra. Ovanför dem en bok med en graf, ett hjärta och ett likhetstecken på omslaget.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.8. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.8 | Tillgängliggör sjukvård för alla

  Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.

 • Grön bakgrund vita illustrationer, till vänster en sjuk person med en molekyl ovanför och till höger en frisk person varandra.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.9. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.9 | Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar

  Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

 • Grön bakgrund, ett vitt kryss över en svart cigarett det ryker ur.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.A | Genomför Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll

  Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt.

 • Grön bakgrund vita illustrationer, överst en spruta och nertill en skalpell, en e-kolv och tre tabletter.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.B | Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla

  Stödja forskning om och utveckling av vaccin och läkemedel mot de smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer. Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-deklarationen om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det bekräftas att utvecklingsländerna har rätt att fullt ut utnyttja den flexibilitet som avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda folkhälsan och, framför allt, säkerställa att alla har tillgång till läkemedel.

 • Grön bakgrund vita illustrationer, två staplar mynt, en sjuksköterska och ett kugghjul med en jordglob i.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.C. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.C | Öka finansiering och personal till utvecklingsländers hälso- och sjukvård

  Väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom insatserna för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, särskilt i de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

 • Grön bakgrund vita illustrationer, en smartphone med en varningstriangel på skärmen.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 3.D. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 3.D | Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker

  Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.

 1. Mål 3
 2. Delmål 3.1
 3. Delmål 3.2
 4. Delmål 3.3
 5. Delmål 3.4
 6. Delmål 3.5
 7. Delmål 3.6
 8. Delmål 3.7
 9. Delmål 3.8
 10. Delmål 3.9
 11. Delmål 3.A
 12. Delmål 3.B
 13. Delmål 3.C
 14. Delmål 3.D

Innehåll om Mål 3: Hälsa och välbefinnande

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1 träffar.

Laddar...