Globala mål för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Illustration: FN

Genom de globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet.

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

 

Så ska de globala målen uppnås i Sverige

I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 inom sina respektive ansvarsområden. Ett särskilt ansvar har civilminister Ardalan Shekarabi för det nationella genomförandet. Det nationella genomförandet inkluderar kommuner och landsting liksom statliga myndigheter och Regeringskansliet. Hur de globala målen uppnås beror också av engagemanget från andra aktörer såsom frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademi.

Den 14 juni 2018 beslutade regeringen om en handlingsplan för åren 2018–2020. Med handlingsplanen avser regeringen stärka genomförandet av agendan och underlätta för olika samhällsaktörer att bidra till en fortsatt omställning. Handlingsplanen bygger bland annat på förslag från Agenda 2030-delegationen.

Handlingsplan Agenda 2030 kommer att publiceras inom kort.

Regeringsuppdrag

I samband med den handlingsplan för Agenda 2030 som beslutades 14 juni 2018 gav regeringen uppdrag till ett flertal myndigheter, bland annat gällande uppföljning och analys.

  • SCB får i uppdrag att bygga upp ett nationellt uppföljningssystem genom att samordna utveckling, produktion och tillgängliggörande av statistik för Sveriges genomförande av Agenda 2030.
  • Ekonomistyrningsverket ska utreda behovet av ytterligare krav på hållbarhetsredovisningar från myndigheter.
  • Statskontoret ska analysera och följa upp myndigheternas arbete med det nationella genomförandet av agendan.
  • Det lokala genomförandet underlättas genom frivilliga nyckeltal för kommuner och landsting utifrån målen och delmålen i Agenda 2030.
  • En ny statlig utredning ska bland annat underlätta tillkomsten av fler idéburna-offentliga partnerskap (IOP).

I februari 2017 fick SCB i uppdrag att analysera hur Sverige i dagsläget lever upp till målen och delmålen i Agenda 2030 baserat på tillgängliga data och resultat. I delrapporten analyserade SCB hur Sverige lever upp till Agenda 2030:s mål och delmål. Slutrapporten innehåller förslag kring en nationell indikatorlista, förslag kring rapporteringsmekanismer och styrning samt förslag till integrerade analyser. 

Uppdrag och rapporter från SCB

2016 fick 86 statliga myndigheter i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Deras rapporter redovisades senare samma år.

Rapporter från myndigheter

Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationen har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030 i nära samverkan med olika aktörer i samhället. Delegationen har bland annat tagit fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan som överlämnades till regeringen 1 juni 2017. Delegationen består av tolv ledamöter: Ingrid Petersson (ordförande), Liza Jonson, Hannah Stanton, Henrik Henriksson, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Olle Lundberg, Ulrika Liljeberg, Veronica Magnusson, Ida Texell, Johan Hassel, Johan Rockström och Johanna Sandahl.

Agenda 2030-delegationens webbplats

Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan för de Globala målen

 

Sveriges arbete internationellt

De globala målen och Agenda 2030 utgör också ett värdefullt ramverk för ett utökat internationellt samarbete. Sveriges samlade utrikespolitik kommer att bidra till att Agenda 2030 genomförs och att de globala målen kan nås. Biståndsminister Isabella Lövin leder detta arbete på Utrikesdepartementet. Samstämmighet inom och mellan politikområden kommer att vara avgörande.

Addis Abeba Action Agenda (AAAA) om utvecklingsfinansiering är en integrerad komponent i Agenda 2030 och fastslår medel för genomförande. Politiken för Global Utveckling (PGU), tillsammans med det kommande policyramverket för utvecklingssamarbete kommer därtill att vara viktiga verktyg för ett framgångsrikt genomförande.

#FirstGeneration

UD lanserade våren 2016 kommunikationssatsningen #FirstGeneration, en internationell kampanj med syfte att skapa engagemang, stärka kommunikationen och bredda den folkliga förankringen runt de Globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges ambassader och lokala och internationella samverkanspartners arrangerades evenemang runt om i världen för att genom positiv påverkan skapa uppmärksamhet och engagemang kring de globala målen. Utbildare och lärare har en central, unik roll och möjlighet att nå och engagera unga i frågor om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

www.firstgeneration.se