Migration och asyl i statens budget

Området migration och asyl omfattas av utgiftsområde 8 Migration i regeringens budgetproposition.

Området omfattar följande anslag:

1:1 Migrationsverket
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.

Mer om statens budget

Den 15 november 2018 lämnade övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.