Migration och asyl i statens budget

Området migration och asyl omfattas av utgiftsområde 8 Migration i regeringens budgetproposition.

Området omfattar följande anslag:

1:1 Migrationsverket
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.