Sanktioner mot Irak

Beskrivning av sanktionerna

1. Vapenembargo

Förbud råder mot försäljning, leverans m.m. till Irak av vapen och likartad materiel. Undantag kan medges bland annat för Iraks regerings behov, dock inte vad gäller biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen.

2. Handel med kulturföremål

Förbud råder mot import, utförsel av och handel m.m. med irakisk kulturegendom och andra föremål av arkeologiskt, historiskt, kulturellt, sällsynt vetenskapligt och religiöst värde som olagligt har förts bort från Irak. Förbudet gäller inte kulturföremål som fördes ut ur Irak före den 6 augusti 1990 eller håller på att återlämnas till irakiska institutioner. För en förteckning över de kulturföremål som omfattas, se under Relevanta EU-dokument.

3. Frysning av vissa tillgångar

Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör Iraks tidigare regering eller någon eller något av den regeringens offentliga organ, företag eller inrättningar som identifierats av den sanktionskommitté som inrättades genom FN:s säkerhetsråds resolution 1518 (2003) (sanktionskommittén) ska frysas om de fanns utanför Irak den 22 maj 2003. Vidare ska alla tillgångar och ekonomiska resurser utanför Irak som tillhör eller tillhörde Saddam Hussein, högre tjänstemän i dennes regim, deras närmaste familjemedlemmar eller enheter m.m. som kontrolleras av dem frysas. Inte heller får tillgångar eller ekonomiska resurser ställas till förfogande för de personer och enheter som var knutna till Saddam Hussein. Tidigare skulle frysta tillgångar, med vissa undantag, överföras till den utvecklingsfond för Irak som förvaltades av den irakiska centralbanken under viss internationell kontroll. Överföringar av sådana tillgångar torde i hög grad ha slutförts och fonden avvecklades den 30 juni 2011 enligt beslut av FN:s säkerhetsråd. Numera ska därför eventuella frysta tillgångar istället överföras till konto eller konton knutna till den irakiska regeringens ersättningsarrangemang till fonden.

De personer och enheter som omfattas av frysningsbestämmelserna identifieras av sanktionskommittén. Senast gällande förteckningar framgår av länken till sanktionskommittén.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna regleras i den gemensamma ståndpunkten 2003/495/GUSP som ändrats genom de gemensamma ståndpunkterna 2003/735/GUSP, 2004/553/GUSP, 2008/186/GUSP och 2014/484/GUSP samt rådsbesluten 2011/100/GUSP och 2012/812/GUSP. De unionsrättsliga delarna av rådets gemensamma ståndpunkter och rådsbeslut regleras i rådsförordningen 1210/2003 med ändringar genom rådsförordningarna 1799/2003, 1412/2004 195/2008, 131/2011, 85/2013 och 791/2014 . Härutöver har förteckningarna över dem som omfattas av bestämmelserna om frysning av tillgångar i bilagorna III (irakiska myndigheter m.fl.) och IV (personer och enheter med anknytning till Saddam Hussein) till rådsförordning 1210/2003 justerats löpande genom kommissionsförordningar (enligt bemyndigande från rådet). Detta har skett allteftersom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Irak beslutat om justeringar i sina förteckningar. Förbudet att ställa tillgångar eller resurser till förfogande avser numera endast de personer och enheter som upptas på förteckningen i bilaga IV. För kompletta, justerade förteckningar hänvisas till sanktionskommitténs hemsida (se länk härintill).

Förteckningen över de kulturföremål som är belagda med handelsrestriktioner framgår av bilaga II till rådsförordning 1210/2003.

Länkar till de aktuella dokumenten finns längre ner på sidan.

Ansvariga svenska myndigheter

Utrikesdepartementet är behörig myndighet för olika uppgifter enligt rådsförordning 1210/2003.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Iraks invasion av Kuwait i augusti 1990 och misstankarna om irakiskt innehav av massförstörelsevapen under Saddam Husseins regim föranledde ett omfattande system av internationella sanktioner mot Irak beslutade av FN och EU. Efter invasionen av Irak i mars 2003 och det regimskifte som följde gjordes löpande vissa anpassningar av sanktionerna (se vidare FN:s säkerhetsråds resolutioner 1483 (2003), 1546 (2004) och 1957 (2010) samt under Relevanta EU-dokument). Sanktionerna har numera i huvudsak avvecklats. Vissa begränsade sanktioner finns emellertid kvar.

FN:s och EU:s kvarvarande sanktioner omfattar främst vissa restriktioner avseende de ekonomiska förbindelserna med Irak i form av frysning av vissa tillgångar som kontrollerades av den tidigare regimen samt begränsningar vad gäller handel med kulturföremål som olovligen förts ut ur Irak. Rester av ett tidigare vapenembargo kvarstår också på EU-nivå. För vidare bakgrund, se under Beskrivning av sanktionerna.

Kontakt

Josefin Simonsson Brodén
Sanktionssamordnare, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Josefin Simonsson Brodén