Regeringskansliets anställda

Uppdaterad

Av Regeringskansliets omkring 4 600 anställda är cirka 200 personer politiskt tillsatta. Det stora flertalet av Regeringskansliets medarbetare har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.

Tjänstemännens uppgift är att bistå regeringen med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar också med frågor kring styrning av de statliga myndigheterna genom att ta fram underlag till de årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet. Internationella förhandlingar, inom till exempel EU-området, ingår i arbetet.

Tjänstgörande per departement

Tabellen visar medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semester avräknas inte. Kolumnen till höger i tabellen visar andelen kvinnor respektive män vid respektive departement.

I samband med regeringsombildningar och andra omorganisationer flyttas verksamheter mellan departementen varför jämförelser mellan åren måste göras med försiktighet.

 

Antal anställda per departement
  2015 2016 2017 2018  2019 Andel kvinnor/män
Statsrådsberedningen 170 178 187 189 191 62/28
Arbetsmarknadsdepartementet 127 141 158 155 176 71/29
Finansdepartementet 501 513 551 541 562 58/42
Försvarsdepartementet 137 141 151 151 137 50/50
Infrastrukturdepartementet - - - - 131 55/45
Justitiedepartementet 393 423 435 413 398 64/36
Kulturdepartementet 141 138 149 130 121 71/29
Miljö- och energidepartementet 211 210 202 213 201 62/38
Näringsdepartementet 494 479 502 483 333 62/38
Socialdepartementet 263 270 295 281 250 69/31
Utbildningsdepartementet 225 238 245 237 207 67/33
Utrikesdepartementet 1 263 1 265 1 307 1 342 1 299 60/40
Förvaltningsavdelningen 609 594 585 592 559 54/46
Gemensamt - - - -         -   -
Regeringskansliet 4 534 4 590 4 767 4 727 4 564 61/39
Andel kvinnor/män 60/40 61/39 61/39 61/39 61/39

Tjänstgörande per personalgrupp

Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semestrar avräknas inte.

Antal anställda per personalgrupp
  2015 2016 2017 2018 2019
Chefer 490 498 513 510 506
Handläggare 2 678 2 727 2 824 2 830 2 764
Specialister 555 567 617 574 543
Politiskt anställda 181 189 204 203 181
Baspersonal 629 609 610 610

 

570

Regeringskansliet 4 534 4 590 4 767 4 727 4 564
Räknat som heltid 4 414 4 460 4 630 4 599

 

4 446

 

Med chefer avses Regeringskansliets opolitiska chefstjänstemän och tjänstemän som har personalansvar i organisationen.

Med handläggare avses tjänstemän utan personalansvar. Här ingår bland annat tjänstebenämningar som departementssekreterare, kansliråd och ämnesråd.

Till specialister räknas de som omfattas av Regeringskansliets specialistavtal. Detta är främst tidsbegränsade kommittéanställda, rätts- och ämnessakkunniga.

I redovisningen av politiskt anställda ingår statsråd, statssekreterare samt politiskt sakkunniga inklusive pressekreterare.

Med baspersonal avses bland annat kanslisekreterare, assistenter och servicepersonal.

Räknat som årsarbetskrafter innebär att hänsyn tagits till arbetets omfattning, exempelvis räknas två tjänstgörande på halvtid som en årsarbetskraft. 

Utlandsstationerade

Sverige har omkring 100 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, representationer, karriärkonsulat och delegationer vid internationella organisationer som EU, FN och OECD. Utlandsmyndigheterna är regeringens och Regeringskansliets förlängda arm i världen. De är egna myndigheter som lyder under regeringen och bemannas av Regeringskansliet samt av cirka 1 400 lokalanställda.

Tabellen visar antalet tjänstemän från Regeringskansliet under respektive år.

Antal utlandsstationerade per departement
  2015 2016 2017 2018 2019
Statsrådsberedningen - - - - 6
Arbetsmarknadsdepartementet 1 1 1 1 1
Finansdepartementet 8 8 8 7 7
Försvarsdepartementet 12 12 13 13 13
Infrastrukturdepartementet - - - - 3
Justitiedepartementet 7 8 9 8 8
Kulturdepartementet 7 7 7 8 7
Miljödepartementet 4 4 4 4 3
Näringsdepartementet 8 9 16 14 11
Socialdepartementet 3 3 3 3 3
Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 3
Utrikesdepartementet 526 534 540 544 529
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - - - - -
Regeringskansliet 579 588 604 605  593
Kvinnor/Män 56/44 57/43 55/45 56/44 56/44