Regeringskansliets anställda

Uppdaterad

Av Regeringskansliets i genomsnitt omkring 5 000 anställda, varav runt 4 700 tjänstgörande, är cirka 200 personer politiskt tillsatta. Det stora flertalet av Regeringskansliets medarbetare har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.

Tjänstemännens uppgift är att bistå regeringen med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar också med frågor kring styrning av de statliga myndigheterna genom att ta fram underlag till de årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet. Internationella förhandlingar, inom till exempel EU-området, ingår i arbetet.

Tjänstgörande per departement

Tabellen visar medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semester avräknas inte. Kolumnen till höger i tabellen visar andelen kvinnor respektive män vid respektive departement.

I samband med regeringsombildningar och andra omorganisationer flyttas verksamheter mellan departementen varför jämförelser mellan åren måste göras med försiktighet.

 

Antal tjänstgörande per departement
  2017 2018 2019 2020  2021 Andel kvinnor/män
Statsrådsberedningen 187 189 191 212 206 60/40
Arbetsmarknadsdepartementet 158 155 176 192 193 71/29
Finansdepartementet 551 541 562 508 505 56/44
Försvarsdepartementet 151 151 137 131 132 51/49
Infrastrukturdepartementet - - 131 179 173        55/45
Justitiedepartementet 435 413 398 433 428 64/36
Kulturdepartementet 149 130 121 113 117 72/28
Miljödepartementet 202 213 201 196 196 68/32
Näringsdepartementet 502 483 333 296 295 63/37
Socialdepartementet 295 281 250 255 287 70/30
Utbildningsdepartementet 245 237 207 213 198 70/30
Utrikesdepartementet 1 307 1 342 1 299 1 266 1 289 59/41
Förvaltningsavdelningen 585 592 559 629 699 59/41
Gemensamt - - - -         -   -
Regeringskansliet 4 767 4 727 4 564 4 623 4 715 61/39
Andel kvinnor/män 61/39 61/39 61/39 61/39 61/39

Tjänstgörande per personalgrupp

Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semestrar avräknas inte.

Antal tjänstgörande per personalgrupp
  2017 2018 2019 2020 2021
Chefer 513 510 506 513 518
Handläggare 2 824 2 830 2 764 2 774 2 887
Specialister 617 574 543 587 570
Politiskt anställda 204 203 181 204 193
AdmService 610 610 570 545

548

Regeringskansliet 4 767 4 727 4 564 4 623 4 715
Räknat som heltid 4 630 4 599 4 466 4 505

 4 601

 

Med chefer avses Regeringskansliets opolitiska chefstjänstemän och tjänstemän som har personalansvar i organisationen.

Med handläggare avses tjänstemän utan personalansvar. Här ingår bland annat tjänstebenämningar som departementssekreterare, kansliråd och ämnesråd.

Till specialister räknas de som omfattas av Regeringskansliets specialistavtal. Detta är främst tidsbegränsade kommittéanställda, rätts- och ämnessakkunniga.

I redovisningen av politiskt anställda ingår statsråd, statssekreterare samt politiskt sakkunniga inklusive pressekreterare.

Med AdmService avses bland annat kanslisekreterare, assistenter och servicepersonal.

Räknat som årsarbetskrafter innebär att hänsyn tagits till arbetets omfattning, exempelvis räknas två tjänstgörande på halvtid som en årsarbetskraft. 

Utlandsstationerade

Sverige har omkring 100 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, representationer, karriärkonsulat och delegationer vid internationella organisationer som EU, FN och OECD. Utlandsmyndigheterna är regeringens och Regeringskansliets förlängda arm i världen. De är egna myndigheter som lyder under regeringen och bemannas av Regeringskansliet samt av cirka 1 400 lokalanställda.

Tabellen visar antalet tjänstemän från Regeringskansliet under respektive år.

Antal utlandsstationerade per departement
  2017 2018 2019 2020 2021
Statsrådsberedningen - - 6 7 7
Arbetsmarknadsdepartementet 1 1 1 1 1
Finansdepartementet 7 7 7 8 7
Försvarsdepartementet 13 13 13 12 12
Infrastrukturdepartementet - - 3       4 4
Justitiedepartementet 9 8 8 8 7
Kulturdepartementet 7 8 7 7 7
Miljödepartementet 4 4 3 3 3
Näringsdepartementet 16 14 11 11 10
Socialdepartementet 3 3 3 3 3
Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 3
Utrikesdepartementet 540 544 529 482 495
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - - - - -
Regeringskansliet 604 605 593 548  559
Kvinnor/Män 55/45 56/44 56/44 55/45 54/46