Regeringskansliets anställda

Uppdaterad

Av Regeringskansliets i genomsnitt omkring 5 000 anställda, varav runt 4 600 tjänstgörande, är cirka 200 personer politiskt tillsatta. Det stora flertalet av Regeringskansliets medarbetare har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.

Tjänstemännens uppgift är att bistå regeringen med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar också med frågor kring styrning av de statliga myndigheterna genom att ta fram underlag till de årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet. Internationella förhandlingar, inom till exempel EU-området, ingår i arbetet.

Tjänstgörande per departement

Tabellen visar medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semester avräknas inte. Kolumnen till höger i tabellen visar andelen kvinnor respektive män vid respektive departement.

I samband med regeringsombildningar och andra omorganisationer flyttas verksamheter mellan departementen varför jämförelser mellan åren måste göras med försiktighet.

 

Antal tjänstgörande per departement
  2016 2017 2018 2019  2020 Andel kvinnor/män
Statsrådsberedningen 178 187 189 191 212 60/40
Arbetsmarknadsdepartementet 141 158 155 176 192 70/30
Finansdepartementet 513 551 541 562 508 57/43
Försvarsdepartementet 141 151 151 137 131 49/51
Infrastrukturdepartementet - - -    131 179        55/45
Justitiedepartementet 423 435 413 398 433 63/37
Kulturdepartementet 138 149 130 121 113 71/29
Miljödepartementet 210 202 213 201 196 69/31
Näringsdepartementet 479 502 483 333 296 63/37
Socialdepartementet 270 295 281 250 255 69/31
Utbildningsdepartementet 238 245 237 207 213 72/28
Utrikesdepartementet 1 265 1 307 1 342 1 299 1 266 59/41
Förvaltningsavdelningen 594 585 592 559 629 58/42
Gemensamt - - - -         -   -
Regeringskansliet 4 590 4 767 4 727 4 564 4 623 61/39
Andel kvinnor/män 61/39 61/39 61/39 61/39 61/39

Tjänstgörande per personalgrupp

Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semestrar avräknas inte.

Antal tjänstgörande per personalgrupp
  2016 2017 2018 2019 2020
Chefer 498 513 510 506 513
Handläggare 2 727 2 824 2 830 2 764 2 774
Specialister 567 617 574 543 587
Politiskt anställda 189 204 203 181 204
Baspersonal 609 610 610 570

545

Regeringskansliet 4 590 4 767 4 727 4 564 4 623
Räknat som heltid 4 460 4 630 4 599 4 466

4 505

 

Med chefer avses Regeringskansliets opolitiska chefstjänstemän och tjänstemän som har personalansvar i organisationen.

Med handläggare avses tjänstemän utan personalansvar. Här ingår bland annat tjänstebenämningar som departementssekreterare, kansliråd och ämnesråd.

Till specialister räknas de som omfattas av Regeringskansliets specialistavtal. Detta är främst tidsbegränsade kommittéanställda, rätts- och ämnessakkunniga.

I redovisningen av politiskt anställda ingår statsråd, statssekreterare samt politiskt sakkunniga inklusive pressekreterare.

Med baspersonal avses bland annat kanslisekreterare, assistenter och servicepersonal.

Räknat som årsarbetskrafter innebär att hänsyn tagits till arbetets omfattning, exempelvis räknas två tjänstgörande på halvtid som en årsarbetskraft. 

Utlandsstationerade

Sverige har omkring 100 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, representationer, karriärkonsulat och delegationer vid internationella organisationer som EU, FN och OECD. Utlandsmyndigheterna är regeringens och Regeringskansliets förlängda arm i världen. De är egna myndigheter som lyder under regeringen och bemannas av Regeringskansliet samt av cirka 1 400 lokalanställda.

Tabellen visar antalet tjänstemän från Regeringskansliet under respektive år.

Antal utlandsstationerade per departement
  2016 2017 2018 2019 2020
Statsrådsberedningen - - - 6 7
Arbetsmarknadsdepartementet 1 1 1 1 1
Finansdepartementet 8 7 7 7 8
Försvarsdepartementet 12 13 13 13 12
Infrastrukturdepartementet - - -        3 4
Justitiedepartementet 8 9 8 8 8
Kulturdepartementet 7 7 8 7 7
Miljödepartementet 4 4 4 3 3
Näringsdepartementet 9 16 14 11 11
Socialdepartementet 3 3 3 3 3
Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 3
Utrikesdepartementet 534 540 544 529 482
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - - - - -
Regeringskansliet 588 604 605 593  548
Kvinnor/Män 57/43 55/45 56/44 56/44 55/45