Regeringskansliets anställda

Uppdaterad

Av Regeringskansliets omkring 4 700 anställda är cirka 200 personer politiskt tillsatta. Det stora flertalet av Regeringskansliets medarbetare har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.

Tjänstemännens uppgift är att bistå regeringen med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar också med frågor kring styrning av de statliga myndigheterna genom att ta fram underlag till de årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet. Internationella förhandlingar, inom till exempel EU-området, ingår i arbetet.

Tjänstgörande per departement

Tabellen visar medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semester avräknas inte. Kolumnen till höger i tabellen visar andelen kvinnor respektive män vid respektive departement.

I samband med regeringsombildningar och andra omorganisationer flyttas verksamheter mellan departementen varför jämförelser mellan åren måste göras med försiktighet.

 

Antal anställda per departement
  2014 2015 2016 2017  2018 Andel kvinnor/män
Statsrådsberedningen 181 170 178 187 189 58/42
Arbetsmarknadsdepartementet 162 127 141 158 155 71/29
Finansdepartementet 501 501 513 551 541 58/42
Försvarsdepartementet 170 137 141 151 151 49/51
Justitiedepartementet 406 393 423 435 413 64/36
Kulturdepartementet 94 141 138 149 130 71/29
Landsbygdsdepartementet 149 - - -         - -
Miljö- och energidepartementet 172 211 210 202 213 62/38
Näringsdepartementet 343 494 479 502 483 62/38
Socialdepartementet 334 263 270 295 281 69/31
Utbildningsdepartementet 237 225 238 245 237 67/33
Utrikesdepartementet 1 291 1 263 1 265 1 307 1 342 60/40
Förvaltningsavdelningen 597 609 594 585 592 54/46
Gemensamt - - - -         -   -
Regeringskansliet 4 637 4 534 4 590 4 767 4 727 61/39
Andel kvinnor/män 60/40 60/40 61/39 61/39 61/39

Tjänstgörande per personalgrupp

Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semestrar avräknas inte.

Antal anställda per personalgrupp
  2014 2015 2016 2017 2018
Chefer 482 490 498 513 510
Handläggare 2681 2678 2727 2824 2830
Specialister 637 555 567 617 574
Politiskt anställda 188 181 189 204 203
Baspersonal 649 629 609 610 610
Regeringskansliet 4637 4534 4590 4767 4727
Räknat som heltid 4515 4414 4460 4630 4599

Med chefer avses Regeringskansliets opolitiska chefstjänstemän och tjänstemän som har personalansvar i organisationen.

Med handläggare avses tjänstemän utan personalansvar. Här ingår bland annat tjänstebenämningar som departementssekreterare, kansliråd och ämnesråd.

Till specialister räknas de som omfattas av Regeringskansliets specialistavtal. Detta är främst tidsbegränsade kommittéanställda, rätts- och ämnessakkunniga.

I redovisningen av politiskt anställda ingår statsråd, statssekreterare samt politiskt sakkunniga inklusive pressekreterare.

Med baspersonal avses bland annat kanslisekreterare, assistenter och servicepersonal.

Räknat som årsarbetskrafter innebär att hänsyn tagits till arbetets omfattning, exempelvis räknas två tjänstgörande på halvtid som en årsarbetskraft. 

Utlandsstationerade

Sverige har omkring 100 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, representationer, karriärkonsulat och delegationer vid internationella organisationer som EU, FN och OECD. Utlandsmyndigheterna är regeringens och Regeringskansliets förlängda arm i världen. De är egna myndigheter som lyder under regeringen och bemannas av Regeringskansliet samt av cirka 1 400 lokalanställda.

Tabellen visar antalet tjänstemän från Regeringskansliet under respektive år.

Antal utlandsstationerade per departement
  2014 2015 2016 2017 2018
Statsrådsberedningen - - - - -
Arbetsmarknadsdepartementet 1 1 1 1 1
Finansdepartementet 8 8 8 7 7
Försvarsdepartementet 13 12 12 13 13
Justitiedepartementet 5 7 8 9 8
Kulturdepartementet 7 7 7 7 8
Landsbygdsdepartementet 4 - - - -
Miljö- och energidepartementet 2 4 4 4 4
Näringsdepartementet 5 8 9 16 14
Socialdepartementet 3 3 3 3 3
Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 3
Utrikesdepartementet 527 526 534 540 544
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - - - - -
Regeringskansliet 578 579 588 604 605 
Kvinnor/Män 56/44 56/44 57/43 55/45 56/44