Hoppa till huvudinnehåll

Regeringskansliets anställda

Uppdaterad

Av Regeringskansliets i genomsnitt omkring 5 100 anställda, varav runt 4 800 tjänstgörande, är cirka 170 personer politiskt tillsatta. Det stora flertalet av Regeringskansliets medarbetare har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.

Tjänstemännens uppgift är att bistå regeringen med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar också med frågor kring styrning av de statliga myndigheterna genom att ta fram underlag till de årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet. Internationella förhandlingar, inom till exempel EU-området, ingår i arbetet.

Tjänstgörande per departement

Tabellen visar medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semester avräknas inte. Kolumnen till höger i tabellen visar andelen kvinnor respektive män vid respektive departement.

I samband med regeringsombildningar och andra omorganisationer flyttas verksamheter mellan departementen varför jämförelser mellan åren måste göras med försiktighet.

 

Antal tjänstgörande per departement
  2018 2019 2020 2021  2022 Andel kvinnor/män
Statsrådsberedningen 189 191 212 206 226 60/40
Arbetsmarknadsdepartementet 155 176 192 193 173 69/31
Finansdepartementet 541 562 508 505 534 56/44
Försvarsdepartementet 151 137 131 132 135 51/49
Infrastrukturdepartementet        -    131    179    173 179        53/47
Justitiedepartementet 413 398 433 428 410 64/36
Kulturdepartementet 130 121 113 117 120 72/28
Miljödepartementet 213 201 196 196 194 68/32
Näringsdepartementet 483 333 296 295 296 62/38
Socialdepartementet 281 250 255 287 297 70/30
Utbildningsdepartementet 237 207 213 198 194 70/30
Utrikesdepartementet 1 342 1 299 1 266 1 289 1 278 59/41
Förvaltningsavdelningen 592 559 629 699 747 60/40
Regeringskansliet 4 727 4 564 4 623 4 716 4 782 62/38
Andel kvinnor/män 61/39 61/39 61/39 61/39 62/38

Tjänstgörande per personalgrupp

Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semestrar avräknas inte.

Antal tjänstgörande per personalgrupp
  2018 2019 2020 2021 2022
Chefer 510 506 513 518 533
Handläggare 2 830 2 764 2 774 2 887 2937
Specialister 574 543 587 570 603
Politiskt anställda 203 181 204 193 167
AdmService 610 570 545 548

542

Regeringskansliet 4 727 4 564 4 623 4 715 4 782
Räknat som heltid 4 630 4 599 4 466 4 505

4 601

 

Med chefer avses Regeringskansliets opolitiska chefstjänstemän och tjänstemän som har personalansvar i organisationen.

Med handläggare avses tjänstemän utan personalansvar. Här ingår bland annat tjänstebenämningar som departementssekreterare, kansliråd och ämnesråd.

Till specialister räknas de som omfattas av Regeringskansliets specialistavtal. Detta är främst tidsbegränsade kommittéanställda, rätts- och ämnessakkunniga.

I redovisningen av politiskt anställda ingår statsråd, statssekreterare samt politiskt sakkunniga inklusive pressekreterare.

Med AdmService avses bland annat kanslisekreterare, assistenter och servicepersonal.

Räknat som årsarbetskrafter innebär att hänsyn tagits till arbetets omfattning, exempelvis räknas två tjänstgörande på halvtid som en årsarbetskraft. 

Utlandsstationerade

Sverige har omkring 100 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, representationer, karriärkonsulat och delegationer vid internationella organisationer som EU, FN och OECD. Utlandsmyndigheterna är regeringens och Regeringskansliets förlängda arm i världen. De är egna myndigheter som lyder under regeringen och bemannas av Regeringskansliet samt av cirka 1 350 lokalanställda.

Tabellen visar antalet tjänstemän från Regeringskansliet under respektive år.

Antal utlandsstationerade per departement
  2018 2019 2020 2021 2022
Statsrådsberedningen - 6 7 7 9
Arbetsmarknadsdepartementet 1 1 1 1 2
Finansdepartementet 7 7 7 7 11
Försvarsdepartementet 13 13 12 12 15
Infrastrukturdepartementet         -        3        4        4 8
Justitiedepartementet 8 8 8 7 11
Kulturdepartementet 7 8 7 7 7
Miljödepartementet 4 3 3 3 5
Näringsdepartementet 14 11 11 10 12
Socialdepartementet 3 3 3 3 4
Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 4
Utrikesdepartementet 544 529 482 495 502
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - - - - -
Regeringskansliet 605 593 548 559  590
Kvinnor/Män 56/44 56/44 55/45 54/46 54/46
Laddar...