Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling Diarienummer: Ku2009/1620/KV

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket, Formas, Riksantikvarieämbetet och Arkitekturmuseet att medverka till en ökad samverkan inom miljö- och kulturpolitiken, i syfte att bl.a. stärka förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling. Samarbete ska också ske med Delegationen för hållbara städer, under dess verksamhetsperiod.

Myndigheterna ska gemensamt inkomma med en delrapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 juni 2010 och slutredovisa uppdraget i form av en skriftlig rapport senast den 1 mars 2011.