Uppdrag om urval för sökande med utländska betyg Diarienummer: U2010/6450/UH

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Högskoleverket att i samråd med Verket för högskoleservice utarbeta föreskrifter om hur betyg från utländsk gymnasial utbildning ska värderas, så att sökande med sådana betyg kan konkurrera på likvärdiga villkor och i samma urvalsgrupper som sökande med betyg från svensk gymnasial utbildning för vilka det högsta möjliga resultatet av meritvärderingen enligt bilaga 3 till högskoleförordningen (1993:100) är 22,5.

Föreskrifterna ska kunna tillämpas vid antagning till högskoleutbildning som påbörjas efter utgången av maj 2012.

Myndigheterna ska även överväga om betyg från utbildning som leder fram till International Baccalaureate fortsatt bör meritvärderas enligt nu gällande föreskrifter i högskoleförordningen eller om de bör värderas i enlighet med vad som anges ovan.

Myndigheterna ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om genomförandet av uppdraget. Myndigheterna ska senast den 30 juni 2011 redovisa de ställningstaganden som har gjorts och de viktigaste motiven och utgångspunkterna för dessa. I fråga om betyg från utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska myndigheterna senast den 28 februari 2011 redovisa sina bedömningar.

Uppdraget ges med förbehåll för att regeringen ändrar föreskrifterna i högskoleförordningen om platsfördelning på grundval av betyg.