Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Vetenskapsrådet att utlysa medel för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare Diarienummer: U2011/1201/F

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att utlysa medel till statliga universitet eller högskolor eller till enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda licentiatexamen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina för anordnande av utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare, så att de inom en sammanlagd tid av högst två år och sex månader ska kunna uppnå en licentiatexamen.

Vetenskapsrådet ska senast den 31 december 2011 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget har genomförts och lämna en ekonomisk redovisning.