Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera utbildningssatsningar om mäns våld mot kvinnor Diarienummer: U2011/5671/JÄM

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid) att följa upp och utvärdera utbildningsinsatser som har genomförts inom ramen för regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:39) och regeringens handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (skr. 2009/10:229). Uppdraget omfattar att utvärdera utbildningarnas utformning och kvalitet. Vidare ska en bedömning göras om utbildningsinsatserna har skapat förutsättningar för verksamhetsutveckling. Dessutom ska framgångsfaktorer i de utbildningsinsatser som har genomförts identifieras.

Universitet ska senast den 15 mars 2013 lämna en slutrapport inklusive en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).