Uppdrag till Försvarets radioanstalt angående tekniskt detekterings- och varningssystem för samhällsviktig verksamhet Diarienummer: Fö 2011/1681/SSK

Ladda ner:

Försvarets radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fick den 14 april 2010 i uppdrag att ta fram ett tekniskt detekterings- och varningssystem för samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skulle lämna förslag hos vilka aktörer ett tekniskt detekterings- och varningssystem för samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur kunde införas. Försvarets radioanstalt skulle lämna förslag på hur ett tekniskt detekterings- och varningssystem för samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur kunde utformas och införas.

I budgetpropositionen för 2012 angav regeringen att förslaget, avseende tekniskt detekterings- och varningssystem, samt dess budgetära konsekvenser kräver fortsatt utredning samt att ytterligare information behöver inhämtas (Prop. 2011/12:1, utgiftsområde 6, s.91). Försvarets radioanstalt har därför fått ett kompletterande uppdrag att inkomma med ytterligare information.