Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att stödja skolors utveckling av ämnet idrott och hälsa Diarienummer: U2011/5948/S

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att erbjuda utbildningsinsatser för lärare samt vid behov utveckla material för att stödja utvecklingen av ämnet idrott och hälsa i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Insatserna ska ge stöd för att använda de nya kursplanerna respektive ämnesplanerna i fråga om idrott och hälsa samt att bedöma elevernas kunskaper utifrån kurs- och ämnesplanernas kunskapskrav. De ska främja en pedagogisk diskussion så att alla elever ges förutsättning att delta och utveckla kunskaper i ämnet oavsett t.ex. kön eller kulturell och social bakgrund. Undervisningen om hälsa och simundervisningen ska särskilt uppmärksammas. I uppdraget ingår också att uppmärksamma frågan om elevers frånvaro i idrott och hälsa och skolornas arbete för att i samarbete med föräldrarna öka elevernas deltagande. Utbildningsinsatserna ska vara praktiskt inriktade och ges i form av konferenser eller seminarier arrangerade av externa aktörer.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 12 mars 2014.