Uppdrag att kartlägga och analysera kommunernas planberedskap Diarienummer: S2011/10456/PBB

Ladda ner:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att

  • kartlägga och analysera omfattningen av viss sådan för bostadsändamål detaljplanelagd mark som inte har tagits i anspråk för avsett ändamål,
  • kartlägga och analysera den kommunala planläggningsaktiviteten och planberedskapen i övrigt, samt
  • analysera orsakerna till att "Planberedskap" och "Detaljplan i attraktiva lägen" i Boverkets årligen återkommande rapport om bostadsmarknaden redovisats som två tungt vägande hinder för bostadsbyggandet samt redovisa förslag till lämpliga åtgärder i syfte att undanröja dessa hinder.

Uppdraget ska omfatta ett urval kommuner i tillväxtregioner med bostadsbrist. Kartläggningar av detaljplaner ska endast omfatta sådana planer som har vunnit laga kraft 1997 eller senare.

Uppdraget ska utföras i samverkan med Lantmäteriet. Boverket, som vid uppdragets genomförande ska rådgöra med Sveriges Kommuner och Landsting, ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 15 juni 2012.