Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Diarienummer: U2011/7068/UC

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Östergötlands län att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Insatserna ska uppmärksamma situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män samt unga homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Uppdraget är ett led i regeringens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer.

Uppdraget som helhet ska vara genomfört senast den 31 december 2014. Länsstyrelsen ska senast den 3 juni 2013 lämna en delrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Vidare ska Länsstyrelsen senast den 13 februari 2015 lämna en slutrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Av denna ska framgå hur många utbildningsinsatser som har genomförts och antalet deltagare i dessa. Slutrapporten ska även innehålla en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts.