Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utveckla Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll inom tandvårdsområdet Diarienummer: S2009/9127/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att, i enlighet med förslag som TLV lämnat i rapporter november 2010 och maj 2011, utveckla myndighetens roll inom tandvårdsområdet. TLV ska inom ramen för uppdraget

  • skapa och tillhandahålla en funktion som ska samordna de myndigheter som är verksamma på tandvårdsområdet
  • utveckla webbaserade kunskaps- och beslutsstöd för tandvårdens aktörer.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2013.