Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter Diarienummer: S2012/2788/FS

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Verksamheten ska bedrivas i form av försöksverksamhet och omfatta minst två medicintekniska produktgrupper. En av dessa grupper ska utgöras av insulinpumpar.

Ytterligare en grupp ska utses av TLV. TLV ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet med uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2013. Redovisningen ska utgöras av ett kunskapsunderlag i form av hälsoekonomiska bedömningar av insulinpumpar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2013.