Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om rapportering av enskildas klagomål Diarienummer: S2012/2909/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att närmare följa utvecklingen av enskilda patientklagomål mot bakgrund av den förändring av regelverk och ansvarsförhållande som genomfördes i samband med patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande.

Socialstyrelsen ska lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) en gång per månad avseende utvecklingen av ärendehanteringen rörande enskildas klagomål. Uppdraget avser rapportering under 2012, men uppdraget kan komma att förlängas.