Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja ett aktivt och evidensbaserat arbete för bra matvanor inom hälso- och sjukvården Diarienummer: S2012/3545/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Livsmedelsverket i uppdrag att stödja ett aktivt och evidensbaserat arbete för bra matvanor inom hälso- och sjukvården. Livsmedelsverket ska praktiskt och konkret stödja personalen inom hälso- och sjukvården i det rådgivande arbetet för bra matvanor.

Livsmedelsverket ska i arbetet med uppdraget samverka med Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut och samråda med Sveriges Kommuner och Landsting.

Livsmedelsverket får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2012.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Landsbygdsdepartementet) senast den 31 december 2014.