Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram ett kostnadsunderlag för den gränsöverskridande vården Diarienummer: S2012/3546/FS

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att med anledning av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (patientrörlighetsdirektivet 2011/24/EU), ta fram ett kostnadsunderlag för den gränsöverskridande vården.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 10 augusti 2012.