Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att föreslå hur ett nationellt hälsobibliotek ska inrättas Diarienummer: S2012/3010/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i uppdrag att föreslå hur ett webbaserat nationellt hälsobibliotek som är tillgängligt för hela hälso- och sjukvården, tandvården och den kommunala vården ska inrättas. Genom att skapa ett nationellt hälsobibliotek som kan användas av all personal inom hälso- och sjukvården, tandvården och den kommunala vården och omsorgen, oavsett organisatorisk och geografisk hemvist, stärks kunskapsbildning och kunskapsspridning inom sektorerna på ett konkret sätt och bidrar också till en mer jämlik vård och omsorg.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges Kommuner och Landsting, Apotekens Service AB, företrädare för huvudmän, professionerna och med eventuella andra aktörer som SBU bedömer nödvändiga.

SBU ska fortlöpande redovisa hur arbetet fortskrider till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 30 april 2013.