Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga och analysera läget beträffande läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Diarienummer: S2012/6731/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra en kartläggning av behov och utbud av läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Kartläggningen ska avse vårdhuvudmännens utbud och hur detta relaterar till behovet av denna typ av behandling, till exempel genom att redovisa kötider med mera. Om det visar sig att det skulle finnas brister i tillgängligheten ska kartläggningen också innehålla en analys av vad som brister och, när det är möjligt inom ramen för kartläggningen, vad som skulle kunna åtgärda dessa brister. Kartläggningen ska vidare beskriva vilka rutiner som gäller då behandlingen av något skäl avbryts.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 november 2012.