Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att göra en översyn av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Diarienummer: S2009/1816/FST

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Boverket i uppdrag att analysera och bedöma om lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. behöver ändras och vid behov lämna förslag på förbättringar. Boverket ska även beräkna och redovisa de ekonomiska konsekvenserna av eventuella förslag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2014.