Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag angående nationellt resursstöd för bemötande av romska kvinnor utsatta för våld i nära relation Diarienummer: A2011/1623/DISK

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Stockholms län att i samarbete med Romsk och resande kvinnojour erbjuda och utveckla ett nationellt resursstöd för bemötande av romska kvinnor utsatta för våld i nära relation.

I uppdraget ingår att ge avgiftsfri telefonrådgivning till myndigheter och kvinnojourer som möter romska kvinnor som är utsatta för våld i nära relation, att ge stöd och bidra till dessa myndigheters kunskapsuppbyggnad och utbildning om romska kvinnor som utsätts för våld i nära relation, samt att följa upp och utvärdera verksamheten. Nationell kunskapsutveckling ska ligga till grund för resursstödet och samverkan ska ske med berörda myndigheter.