Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens kulturråd att genomföra läsfrämjande verksamhet för pojkar och flickor i samarbete med idrottsrörelsen Diarienummer: Ku2013/1293/KO

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att genomföra en läsfrämjande-satsning där idrottsföreningar samverkar med region-, läns- och folkbibliotek för att tillgängliggöra litteratur för idrottande pojkar och flickor. Statens kulturråd ska i dialog med biblioteken ta initiativ till och finansiera olika aktiviteter. Uppdraget ska ske i samråd med Riksidrottsförbundet.

Det långsiktiga målet med satsningen är att väcka ett tidigt intresse för läsande och bidra till ökad läsfärdighet och läslust. Inte minst bland pojkar har en tydlig trend varit att läsande och läskunnighet minskat under senare år.

Uppdraget löper under perioden 2013 - 2014. Statens kulturråd får högst disponera 1 000 000 kronor för 2013 och 2 000 000 kronor för 2014.