Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag om stöd till romska organisationer Diarienummer: A2014/2556/DISK

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att utlysa och fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället som vill genomföra hälsofrämjande insatser riktade till romer, t.ex. genom hälsofrämjare eller brobyggare. Personer med romsk språk- och kulturkompetens bör delta i verksamheten. Verksamheter som utförs i samarbete med en kommun eller ett landsting ska särskilt uppmuntras.

Myndigheten ska även genomföra en insats för att underlätta erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer. Syftet är att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i arbetet för romsk inkludering.

Uppdraget ska genomföras efter dialog med romska kvinnor och män.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska senast den 15 mars 2015 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.