Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster Diarienummer: M2014/1903/Nm

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att genomföra en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster under perioden fram till den 10 december 2017. Naturvårdsverket bör i relevanta frågor samarbeta med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Sametinget, Riksantikvarieämbetet, Vinnova, Statens energimyndighet, Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk, Boverket, Tillväxtverket, länsstyrelserna och andra regionala aktörer samt vid behov samråda med andra berörda myndigheter, framför allt sådana med ansvar i miljömålssystemet.

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast 31 januari 2018.