Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda behovet av författningsändringar gällande tillgänglighet och användbarhet för studentbostäder med tidsbegräns Diarienummer: S2014/6403/PBB

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar Boverket att utreda behovet av författningsändringar för ett generellt undantag från kraven på tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 § första stycket 8 i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § samma lag. Boverket ska redovisa sitt uppdrag Socialdepartementet senast den 1 december 2014.