Uppdrag angående utformning av en taxa för gatuavgifter Diarienummer: N2015/1512/PUB

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Lantmäteriet att utarbeta ett förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter samt alternativa förslag till en sådan normaltaxa. Såväl normalförslaget som de alternativa förslagen till taxa bör ligga i linje med det förslag till gatuavgifter som regeringen redovisat i lagrådsremissen Nya bestämmelser om gatukostnader (dnr S2013/7787/PBB) samt till sådana förtydliganden med mera som kan anses vara motiverade med hänsyn till innehållet i Lagrådets yttrande den 20 november 2013. Lantmäteriet ska också redovisa konsekvenserna av förslagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 augusti 2015.