Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att utreda möjligheter att köra längre och/eller tyngre godståg Diarienummer: N2015/3436/TIF

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa vilka möjligheter det finns att i dag köra med längre och/eller tyngre godståg på det befintliga svenska järnvägsnätet. I uppdraget ingår även att identifiera på vilka delar av järnvägsnätet detta är möjligt. Även anslutningar till industrier, terminaler, bangårdar och hamnar ska ingå i analysen. Nyttor och kostnader för samhället och enskilda aktörer, vid längre och/eller tyngre godståg på det befintliga järnvägsnätet ska också redovisas. I den mån det bedöms befogat ska Trafikverket redovisa vilka mindre anpassningar av järnvägsnätet, utöver redan i närtid inplanerade, som på ett kostnadseffektivt sätt skulle möjliggöra trafik med längre och/eller tyngre godståg.

Samråd ska ske med berörda myndigheter, Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02), transportköpare, tågoperatörer, regionala länsplaneupprättare och andra infrastrukturhållare.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2015.

Laddar...