Uppdrag att ta fram förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Diarienummer: S2015/3797/FST

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att ta fram ett förslag påhur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk vad gäller såväl genomförande som uppföljning.

Ladda ner:

Vidare ska MFD ta fram ett förslag på inriktningen på arbetet inom funktions-hindersområdet framöver. Förslag ska tas fram och redovisas med syfte att kunna utgöra beredningsunderlag för regeringens överväganden inom funktionshinderspolitiken efter 2016.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016 till Socialdepartementet.