Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling av spelmissbruk Diarienummer: S2015/05769/FST

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om hur problemspelande kan identifieras och uppmärksammas samt hur stöd och behandling kan ges vid problemspelande som gäller pengar. Kunskapsstödet ska spridas till berörda professioner i kommunala verksamheter och i hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

 

Samråd med Folkhälsomyndigheten och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Uppdraget ska genomföras i samråd med Folkhälsomyndigheten och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Socialstyrelsen ska senast den 15 mars 2016 lämna en kort lägesrapport till Socialdepartementet om hur arbetet fortskrider. Myndigheten ska samtidigt presentera hur det fortsatta uppdraget genomförs under 2016 och 2017. Kunskapsstödet ska finnas tillgängligt senast den 31 december 2016.

För att kunna genomföra uppdraget får Socialstyrelsen får 1 000 000 kronor under 2015.  Pengarna betalas ut vid ett tillfälle genom Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2015.

Senast den 31 mars 2016 ska de pengar som blir över återbetalas och ekonomin redovisas till Kammarkollegiet.