Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag att förvärva utsläppsminskningar för klimatkompensation Diarienummer: M2015/03596/Kl

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet att beräkna och förvärva utsläppsminskningsenheter i syfte att kompensera för de klimatpåverkande utsläpp som orsakats av flygresor som inte omfattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter och som gjordes i tjänsten under kalenderåret 2014 av Regeringskansliets personal. Beräkningarna ska baseras på statistik som Regeringskansliet tillhandahåller.

Ladda ner:

Klimatkompensationen ska utföras genom förvärv av certifierade utsläppsminskningar (s.k. CER, Certified Emission Reductions) från projekt i utvecklingsländer inom ramen för Kyotoprotokollets mekanism för ren utveckling (s.k. CDM, Clean Development Mechanism). Projekten ska vara godkända och registrerade av CDM-styrelsen (CDM Executive Board). Statens energimyndighet ska stämma av beräkningar och val av projektkategori med Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Statens energimyndighet ska från de medel som disponeras av Regeringskansliet (ap. 2) inom anslag 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar under utgiftsområde 20 rekvirera medel som täcker myndighetens kostnader för genomförande av uppdraget, dock maximalt 1 000 000 kronor. Utsläppsminskningsenheter som har förvärvats för klimatkompensation ska annulleras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 december 2015.