Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Underrättelse enligt rådets beslut (EU) 2015/1601

Publicerad

Regeringen underrättar kommissionen och rådet att en situation enligt artikel 4.3 i rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland föreligger i Sverige.

Ladda ner:

Rådets beslut (EU) 2015/1601 innebär att totalt 120 000 sökande i behov av skydd ska omplaceras till andra medlemsstater. I ett första
skede ska 15 600 sökande omplaceras från Italien och 50 400 sökande från Grekland. Från den 26 september 2016 ska återstående 54 000 sökande omplaceras från Italien och Grekland om inte kommissionen senast samma datum finner att en anpassning av omplaceringsmekanismen är rimlig till förmån för andra medlemsstater. Enligt artikel 4.3 andra stycket får en medlemsstat underrätta kommissionen och rådet om att den står inför en i artikeln föreskriven situation. Kommissionen ska bedöma de skäl som anförts och, när så är lämpligt, lägga fram förslag för rådet enligt artikel 1.2.