Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor Diarienummer: S2015/07797/FST

Publicerad

Regeringen gav den 3 december Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda och genomföra uppdrag inom området fallprevention.

Ladda ner:

Webbaserad utbildning om fallprevention

Socialstyrelsen ska planera och ta fram en webbaserad utbildning om fallprevention. Utbildningen riktar sig mot verksamheter inom hälso- och sjukvård och verksamheter inom social omsorg.

Myndigheten ska senast den 1 mars 2019 slutredovisas den här delen av uppdraget till Regeringskansliet.

Så skyddar man sig själv mot fallolyckor

Socialstyrelsen ska i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomföra en utbildning riktad till äldre kvinnor och män om hur de själva kan skydda sig mot fallolyckor. Arbetet ska ske i nära samarbete med organisationer på äldreområdet. Socialstyrelsen ska utforma det här uppdraget i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Myndigheten ska senast den 1 mars 2017 slutredovisa den här delen av uppdraget till Regeringskansliet.

Uppföljning och utvärdering

I uppdraget ingår också att följa upp och utvärdera genomförda insatser och relevanta kommunikationsinsatser.

Pressmeddelande