Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utforma en kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2016 fördela medel för kompetenssatsning riktad till baspersonal inom äldreomsorgen och baspersonal inom funktionshindersområdet.

(På regeringssammanträdet den 28 januari beslutades om ändring av uppdrag avseende kunskapssatsning inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet. Regeringsbeslutet innebär att bilagan i beslutet om uppdraget ersätts av ny bilaga. Regeringsbeslutet att ersätta uppdragets bilaga samt den nya bilagan bifogas i länkarna nedan.)

Ladda ner:

Kompetenssatsning för medarbetare inom äldre- och funktionshindersområdet

Under 2016 fördelar Socialstyrelsen 178 000 000 kronor för kompetenssatsning för personal inom äldreomsorg och personal inom funktionshindersområdet.

Utveckla och sprida relevanta kunskapsstöd

Socialstyrelsen ska också utveckla och sprida relevanta kunskapsstöd riktat till kommunerna med syfte att stödja effektiv verksamhetsutveckling.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2017.