Regeringsuppdrag från Utrikesdepartementet

Bemyndigande att ingå samarbetsavtal med Bangladesh Diarienummer: UD2016/01036/ASO

Publicerad Uppdaterad

Regeringen fattade den 14 augusti 2014 beslut om Sveriges internationella bistånd till Bangladesh 2014-2020 och uppdrog åt Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, att ansvara för dess genomförande (UD2014/51155/UD/ASO). Sida har sedan dess förhandlat fram ett förslag till nytt samarbetsavtal med Bangladesh. Det senaste avtalet löpte ut 2014.

Ladda ner:

Det nya samarbetsavtalet föreslås gälla till utgången av 2020 och genomförs inom ramen för strategin för Sveriges internationella bistånd i Bangladesh 2014-2020.

Syftet med samarbetsavtalet är att skapa ett ramverk för utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Bangladesh och därigenom nå framsteg inom demokrati och jämställdhet, fattigdomsbekämpning, miljö och klimat samt hälsa.

Regeringens beslut

Regeringen beslutar att bemyndiga Sida att ingå ett samarbetsavtal med Bangladesh, under förutsättning att det i huvudsak överensstämmer med bilagan.