Uppdrag att analysera utvecklingspotentialen för inlandssjöfart och kustsjöfart Diarienummer: N2016/01639/MRT

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sjöfartsverket att, i nära samarbete med Trafikverket analysera utvecklingspotentialen för inlandssjöfarten och kustsjöfarten i Sverige, identifiera eventuella hinder mot en utveckling samt vid behov föreslå åtgärder i syfte att främja förutsättningarna för sjöfartens gods- och persontransporter.

Ladda ner:

Det handlar i huvudsak om att analysera och föreslå åtgärder avseende regelverk och branschnormer. Inom ramen för uppdraget ska kustsjöfarten i första hand ses som trafik mellan nationella hamnar i Sverige.

Analysen ska ha ett trafikslagsövergripande perspektiv, såväl avseende inlandssjöfart i relation till kustsjöfart som till övriga relevanta trafikslag. Om författningsändringar föreslås ska konsekvensutredning genomföras av lämnade författningsförslag och belysa effekterna av dessa i enlighet med 6 och 7 §§ i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvenserna av eventuella åtgärdsförslag ska beskrivas och särskild vikt ska läggas vid effekter på kostnader för såväl privata som offentliga aktörer.

Vid genomförandet av uppdraget ska Sjöfartsverket och Trafikverket ha en dialog med Transportstyrelsen, aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt övriga berörda. Verken bör beakta resultaten av det uppdrag som regeringen lämnat åt Trafikanalys att redovisa ett samlat kunskapsunderlag och en nulägesanalys om transporter av gods (dnr N2015/05047/TS).

Uppdraget ska redovisas i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2016.

Skälen för regeringens beslut

Sjöfarten är, sett till mängden gods som transporteras, ett miljöeffektivt sätt att transportera gods. Regeringen verkar för att stärka sjöfartens konkurrenskraft. Det kan bidra till att främja regeringens mål kring nyindustrialisering, stärkt export och att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Samtidigt måste det ske ett fortsatt internationellt arbete i EU och FN:s sjöfartsorganisation IMO för att minska sjöfartens miljö- och klimatpåverkan. En överföring av gods från land- till sjötransporter kan bidra till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land. Regeringen angav mot denna bakgrund i den maritima strategin (dnr N2015/06135/MRT) att faktorer som kan motverka sådana överflyttningar behöver identifieras och förslag för att åtgärda dem presenteras.

En väl fungerande inlands- och kustsjöfart kan bidra till bättre förutsättningar för godstransporter i Sverige.

I Europa ses inlandssjöfarten som ett landtrafikslag jämte väg och järnväg. I december 2014 var de grundläggande och nödvändiga delarna av EU:s regelverk för inlandssjöfarten (sjötransporter på inre vattenvägar) på plats i Sverige. För närvarande är Vänern via Göta älv till Göteborg samt Mälaren ut till Stockholm respektive Södertälje klassade som inre vattenvägar. Transportstyrelsen arbetar för närvarande med att se över om det är möjligt att klassa fler vattenvägar som inre vattenvägar. Än så länge har inga rederier ansökt och fått certifikat för inlandssjöfart. Regeringen har emellertid erfarit att det hos branschen finns idéer om trafikupplägg som kan inbegripa fartyg för inlandssjöfart.

En del av den inrikes sjöfarten i Sverige benämns kustsjöfart och är trafik mellan nationella hamnar. Kustsjöfarten var under stora delar av 1900-talet det dominerande trafikslaget i Sverige innan landtransporterna allt mer tog över. Kustsjöfart kan även vara en del av en närsjöfartslösning eller en feederlösning med fartyg som i sin slinga mellan europeiska hamnar även trafikerar svenska hamnar.

Sjöfartsverket bör, mot denna bakgrund och i nära samarbete med Trafikverket och i dialog med Transportstyrelsen, aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt övriga berörda analysera utvecklingspotentialen för inlandssjöfarten och kustsjöfarten i Sverige, identifiera eventuella hinder mot en utveckling samt vid behov lämna förslag på konkreta åtgärder i syfte att främja förutsättningarna för sjöfartens gods- och persontransporter.

Det handlar i huvudsak om att analysera och föreslå åtgärder avseende regelverk och branschnormer.