Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att ta fram strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling Diarienummer: N2016/02787/FÖF

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Naturvårdsverket (NV) att tillsammans;

  • ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall och bedömning av åtgärder för efterbehandling av gruvverksamhet
  • utvärdera de efterbehandlingar av nedlagda gruvverksamhetersom har genomförts från 1980-talet och framåt, samt
  • kartlägga kostnader för hantering av gruvavfall och förefterbehandling av gruvverksamhet.

Vid genomförandet av uppdraget ska relevant kunskap och erfarenhet inom området som finns hos länsstyrelserna tillvaratas. Vidare ska myndigheterna inhämta underlag om såväl aktuell forskning som befintlig kunskap från exempelvis gruv- och återvinningsbranscherna.

Naturvårdsverket ska i samråd med SGU redovisa denna del av uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 september 2017.

Pressmeddelande: Miljömässigt hållbar gruvnäring och avfallshantering